Ga naar de inhoud

Naam: Nijvervlijt
Mail: info@nijvervlijt.nl

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nijvervlijt en op alle met Nijvervlijt aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite die met Nijvervlijt in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Aanbod

Alle aanbiedingen van Nijvervlijt zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Nijvervlijt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Nijvervlijt gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Nijvervlijt niet.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres.

De Klant en Nijvervlijt komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Nijvervlijt gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Ruilen en herroepingsrecht

Deze rechten staan beschreven in ons terugbetaal- en retourneringsbeleid.

Prijs

Alle door Nijvervlijt vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. De hoogte van de verzendkosten staan vermeld onder het kopje verzenden en gelden voor verzending binnen Nederland. Verzenden van artikelen geschied op eigen risico.

Garantie

Nijvervlijt staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Levering

Na ontvangst van betaling zal de bestelling verzonden worden binnen 3 werkdagen. Als er 7 dagen na bestelling geen betaling of reactie wordt ontvangen wordt de bestelling als niet ontvangen beschouwd. De bestelde artikelen zullen opnieuw te koop worden aangeboden. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

In geval van bestellingen die niet op voorraad zijn, zal Nijvervlijt de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Betaling

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier betaald worden:

Betaling vooraf: de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over onder vermelding van besteldatum en productnaam op het rekeningnummer dat in de orderbevestiging staat.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Nijvervlijt en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.